• darkblurbg
  Welkom bij Janssen Psychologie & Cognitieve Gedragstherapie
  Als u kiest voor behandeling bij Janssen Psychologie & Cognitieve Gedragstherapie bent u verzekerd van goede zorg:
  professionele hulpverlening, een veelzijdig aanbod en een persoonlijke benadering
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Deze voorwaarden zijn van toepassing voor elke cliënt die bij Janssen Psychologie & Cognitieve Gedragstherapie in behandeling komt.  Het geeft een overzicht van de behandelcondities die gelden voor u ѐn uw behandelaar.

 • U heeft zich aangemeld bij de Specialistische GGZ (SGGZ) of de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ).  U heeft hiervoor een verwijzing van de huisarts. Sommige verzekeraars accepteren ook verwijzingen door een bedrijfsarts of medisch specialist (u kunt dit navragen bij uw verzekeraar). Zonder een schriftelijke verwijzing wordt uw behandeling niet vergoed.
 • Om voor vergoeding van uw zorgverzekering in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een diagnose volgens het DSM-IV-TR classificatiesysteem.
 • Budgetpolissen: Indien u een budgetpolis heeft, kan dit van invloed zijn op de hoogte van de vergoeding. U draagt zelf de verantwoordelijkheid om in uw polis na te gaan hoeveel u vergoed krijgt, dit kan sterk verschillen. 
 • Zelf betalen zonder tussenkomst van verwijzer of verzekeraar: Heeft u redenen om niet naar uw huisarts te gaan voor een verwijzing en is er wel sprake van een psychologische behandeling, dan is de factuur voor uw eigen rekening. De NZa heeft daar een maximumtarief voor bepaald (zie Kosten en vergoedingen). Op de factuur staat dan: OnVerzekerd Product (OVP).
 • Uw zorgverzekeraar heeft inzage in de ‘prestatie’ of het ‘zorgzwaartepakket’, maar normaal gesproken niet in de diagnose of inhoud van de behandeling. De zorgverzekeraar heeft echter wel het recht om de behandelaar te controleren, o.a. door dossiercontrole. Hiervoor is uw toestemming wettelijk niet vereist.
 • De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ontvangt twee soorten informatie. Enerzijds gegevens over declaraties in de ggz. Deze ontvangen zij via Vektis, die landelijk gegevens van zorgverzekeraars verzamelt. Deze gegevens zijn van belang voor het volgen van ontwikkelingen in de zorg. Declaratiegegevens zijn onder andere de zorgvraagtypering, diagnoses en consulten. De NZa-database bevat geen persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres en woonplaats. Janssen Psychologie & Cognitieve Gedragstherapie is verplicht om deze gegevens te verstrekken aan Vektis en daarmee -geanonimiseerd- aan de NZa. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u de bovengenoemde privacyverklaring ondertekenen. Janssen Psychologie & Cognitieve Gedragstherapie verstrekt deze gegevens dan niet. De privacyverklaring dient dan vóór de eerste factuur (binnen 1 maand) ingevuld te zijn. Daarnaast dien ik de gegeven antwoorden op de HoNOS+-vragenlijst (op basis waarvan de zorgvraagtypering wordt vastgesteld) rechtstreeks aan te leveren bij de NZa. Deze gegevens worden gebruikt om het systeem van zorgvraagtypering verder te valideren en te verfijnen. Ook hiervoor geldt dat, als u hiertegen bezwaar heeft, u de bovengenoemde privacyverklaring kunt ondertekenen. Janssen Psychologie & Cognitieve Gedragstherapie verstrekt deze gegevens dan niet.

 • Vanwege het ontbreken van een afdoende wettelijke grondslag is op advies van de LVVP de aanlevering aan SBG (via SVR) opgeschort.

 • Indien Janssen Psychologie & Cognitieve Gedragstherapie een contract heeft met uw zorgverzekeraar, gaat de factuur voor het zorgproduct direct naar uw zorgverzekeraar.
 • Indien u een afspraak niet kunt nakomen, dient u dit ruim van tevoren aan te geven. Indien de afspraak minder dan 24 uur van tevoren afgezegd wordt, wordt een bedrag in rekening gebracht. De kosten voor een no show bedragen € 50,-. Dit bedrag wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar, zie artikel 2 van de betalingsvoorwaarden. Betalingsvoorwaarden zijn conform de richtlijnen van de LVVP.
 • Sommige zorgverzekeraars vergoeden maar één traject tegelijkertijd en/of stellen een maximum aan het aantal zorgtrajecten dat voor één persoon in een (kalender)jaar vergoed wordt. Indien u eerder dit jaar een andere behandeling bent aangegaan, dient u dit aan uw behandelaar te melden. Wanneer u deze informatie niet (juist en volledig) verschaft en de declaratie van de behandeling door de verzekeraar wordt afgewezen, zijn de kosten van uw behandeling voor eigen rekening.
 • De therapeut dient de tijd van de gesprekken op de afgesproken tijd te laten beginnen. Indien u te laat komt, gaat dit af van de gereserveerde gesprekstijd. Ik werk volgens het 'principe planning = realisatie': het type afspraak dat gepland staat is het type afspraak dat in rekening gebracht wordt.
 • De therapeut is gehouden aan de voor hem/haar geldende beroepscode en valt onder het tuchtrecht van de wet BIG.
 • In geval van klachten is de therapeut verplicht u te wijzen op de gangbare klachtenprocedure.
 • U kunt op elk gewenst moment de therapie of het therapiegesprek beëindigen, ook zonder opgave van reden. Gemaakte afspraken dienen wel conform de hierboven genoemde regel te worden afgezegd.
 • Uw behandelaar houdt een (elektronisch) dossier bij van de behandeling. U heeft recht op inzage. Daarvoor dient een afspraak gemaakt te worden. Het bespreken van de inhoud van het dossier met de behandelaar wordt als een consult in rekening gebracht. U kunt kopieën uit uw dossier laten maken van de rapportages. Voor de kopieën worden kosten in rekening gebracht.
 • Uw behandelaar is wettelijk verplicht het dossier 20 jaar lang te bewaren. U heeft het recht uw dossier te laten vernietigen. Indien u dit wenst kunt u dit middels een schriftelijk verzoek aangeven. In plaats van het dossier zal dan uw verzoek bewaard worden.
 • Er kan gerapporteerd worden naar de huisarts of verwijzer met uw toestemming.
 • U behoudt te allen tijde het recht op “second opinion”.
 • Voorafgaand aan de aanmelding heeft u zich geïnformeerd over de kosten en de vergoedingen die aan behandeling bij Janssen Psychologie & Cognitieve Gedragstherapie zijn verbonden. Ook tijdens de behandeling houdt u zich op de hoogte van eventuele wijzigingen in het stelsel door onze website te raadplegen. Onduidelijkheden bespreekt u met uw hulpverlener.