• darkblurbg
  Welkom bij Janssen Psychologie & Cognitieve Gedragstherapie
  Als u kiest voor behandeling bij Janssen Psychologie & Cognitieve Gedragstherapie bent u verzekerd van goede zorg:
  professionele hulpverlening, een veelzijdig aanbod en een persoonlijke benadering
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is Janssen Psychologie & Cognitieve Gedragstherapie verplicht om een privacystatement op haar website te plaatsen dan wel beschikbaar te hebben in de praktijk. De LVVP heeft voor cliënten een brochure gemaakt die hier kan worden ingezien als aanvulling daarop. 

 

Janssen Psychologie & Cognitieve Gedragstherapie, gevestigd te Maarheeze en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75788888, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Janssen Psychologie & Cognitieve Gedragstherapie met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Janssen Psychologie & Cognitieve Gedragstherapie persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten;
 2. deelnemers aan bijeenkomsten van Janssen Psychologie & Cognitieve Gedragstherapie;
 3. zpp’ers;
 4. alle overige personen die met Janssen Psychologie & Cognitieve Gedragstherapie contact opnemen of van wie Janssen Psychologie & Cognitieve Gedragstherapie persoonsgegevens verwerkt.

 2. Verwerking van persoonsgegevens

Janssen Psychologie & Cognitieve Gedragstherapie verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. Video-opnames voor opleidingsdoeleinden, met uitdrukkelijk toestemming van de betrokkene vooraf;
 4. ROM gegevens.

 3. Doeleinden verwerking

Janssen Psychologie & Cognitieve Gedragstherapie verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. het verbeteren van de praktijkwebsite psychologiejanssen.nl;
 4. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers.

4. Rechtsgrond

Janssen Psychologie & Cognitieve Gedragstherapie verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 5. Verwerkers

Janssen Psychologie & Cognitieve Gedragstherapie kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Janssen Psychologie & Cognitieve Gedragstherapie persoonsgegevens verwerken. Janssen Psychologie & Cognitieve Gedragstherapie sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 6. Persoonsgegevens delen met derden

Janssen Psychologie & Cognitieve Gedragstherapie deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Janssen Psychologie & Cognitieve Gedragstherapie deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 7. Doorgifte buiten de EER

Janssen Psychologie & Cognitieve Gedragstherapie geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Janssen Psychologie & Cognitieve Gedragstherapie ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 8. Bewaren van gegevens

Janssen Psychologie & Cognitieve Gedragstherapie bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Janssen Psychologie & Cognitieve Gedragstherapie hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 4. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
 5. bezoekers van de website die met Janssen Psychologie & Cognitieve Gedragstherapie contact opnemen: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

 9. Wijzigingen privacystatement

Janssen Psychologie & Cognitieve Gedragstherapie kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Janssen Psychologie & Cognitieve Gedragstherapie  gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 10. Rechten, vragen en klachten

Je hebt het recht Janssen Psychologie & Cognitieve Gedragstherapie te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Janssen Psychologie & Cognitieve Gedragstherapie door een e-mailbericht te sturen naar info@psychologiejanssen.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Janssen Psychologie & Cognitieve Gedragstherapie persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Janssen Psychologie & Cognitieve Gedragstherapie door een e-mailbericht te sturen naar info@psychologiejanssen.nl.  Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)