• darkblurbg
    Welkom bij Janssen Psychologie & Cognitieve Gedragstherapie
    Als u kiest voor behandeling bij Janssen Psychologie & Cognitieve Gedragstherapie bent u verzekerd van goede zorg:
    professionele hulpverlening, een veelzijdig aanbod en een persoonlijke benadering
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Wat kost een behandeling?

De behandeling van psychische stoornissen wordt voor personen ouder dan 18 jaar vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. Indien de klachten waarvoor u behandeling zoekt onder de verzekerde zorg valt, heeft u een geldige verwijzing van uw huisarts nodig.

Janssen Psychologie & Cognitieve Gedragstherapie heeft in 2019 met de meeste grote zorgverzekeraars een contract afgesloten. In dat geval stuurt Janssen Psychologie & Cognitieve Gedragstherapie na afloop van de behandeling de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar.

Indien uw zorgverzekeraar geen contract met Janssen Psychologie & Cognitieve Gedragstherapie heeft, dan sturen wij na afloop van de behandeling de rekening naar u, met het verzoek die te voldoen. U kunt vervolgens zelf de rekening indienen bij uw zorgverzekeraar. Als u een zuivere restitutiepolis heeft worden de behandelkosten geheel vergoed, bij een naturapolis gedeeltelijk. Informeer bij uw eigen verzekering wat uw vergoedingspercentage is.

Uitgesloten van vergoeding zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblemen en 'andere aandoeningen en problemen die een reden voor zorg kunnen zijn', de zogenoemde V-codes. Uw behandelaar kan u hierover informeren.

U dient er rekening mee te houden dat het verplichte eigen risico door uw zorgverzekeraar in mindering wordt gebracht op uw vergoedingen. In 2019 bedraagt het verplichte eigen risico 385 euro. Het kan natuurlijk ook zijn dat u vrijwillig een groter eigen risico heeft afgesloten. Eventuele kosten zijn dus afhankelijk van de grootte van uw eigen risico en de reeds geconsumeerde zorg op het moment dat uw behandeling gedeclareerd wordt.

 

Generalistische Basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ?

Janssen Psychologie & Cognitieve Gedragstherapie biedt zowel behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ als binnen de Gespecialiseerde GGZ. 

Voor de Generalistische Basis GGZ, zijn er 4 “producten” beschikbaar. Het zijn de producten Generalistische Basis GGZ Kort (BK), Middel (BM), Intensief (BI) en Chronisch (BC). Ze verschillen in het aantal gesprekken dat er binnen valt en vergoed wordt.

Code

Prestatie

Maximumtarief NZa *

18001

Kort, 294 minuten

€ 507,62

180002

Middel, 495 minuten

€ 864,92

180003

Intensief, 750 minuten

€ 1.356,25

180004

Chronisch, 750 minuten

€ 1.251,70

 * De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

 

De prestatie Onvolledig behandeltraject (betreft Generalistische Basis GGZ) met maximaal het bijhorende bedrag**:

Code

Prestatie

Maximumtarief NZa **

180005

Onvolledig behandeltraject

€ 207,19

 ** wordt o.a. in rekening gebracht voor een intake zonder vervolgbehandeling, wanneer geen sprake is van een DSM-classificatie of wanneer vroegtijdig wordt geconcludeerd dat behandeling binnen de Gespecialiseerde GGZ geïndiceerd is.

Niet verzekerde zorg
Voor de behandeling van gezondheidsklachten, die niet (meer) onder de verzekerde zorg vallen, geldt dat u deze behandeling zelf moet betalen. Hier voor geldt het zgn. OZP tarief (onverzekerde zorg prestatie). Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ozp niet-basispakketzorg wordt jaarlijks vastgesteld door de NZa en is voor 2019: € 105,25 per consult (45 minuten). In mijn praktijk breng ik €90 in rekening.

POZOB

Via de huisarts en de praktijkondersteuner kunnen patiënten ook verwezen worden binnen de zorgstaat GGZ van POZOB, mits uw huisarts aangesloten is bij POZOB. De GGZ-behandeling betreft kortdurende eerstelijnszorg. 

Gespecialiseerde GGZ

Zijn de problemen complexer en langer durend, dan wordt behandeld binnen de gespecialiseerde GGZ. Uw verzekeraar stelt dan geen limiet aan het aantal gesprekken dat wordt vergoed. Verrekening vindt plaats op basis van de Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Niet alleen de directe tijd die aan u wordt besteed, maar ook de tijd voor verwerking van onderzoeksgegevens en de schriftelijke rapportagetijd worden daarin meeberekend.

Het moment van afrekenen van de behandelkosten binnen de gespecialiseerde GGZ hangt samen met het sluiten van een DBC uiterlijk na 1 jaar of bij beëindiging van de behandeling. De diagnose en alle activiteiten die in het kader van onderzoek en behandeling worden verricht, vormen samen een DBC. Ook als de DBC 365 dagen open heeft gestaan moet de DBC administratief worden afgesloten en heropend indien de behandeling wordt voortgezet.
Als de behandeling afgerond wordt, sluiten we de DBC af waarna bekend is wat de kosten van de behandeling zijn.

Voor de Specialistische GGZ (SGGZ) rekenen we tarieven conform de NZA tarieven 2019. Uw verzekeraar brengt u voor deze hulp uw eigen risico in rekening.

Indien we een contract hebben met uw verzekeraar wordt de behandeling volledig vergoed en hoeft u – behoudens uw eigen risico – niets zelf te betalen. 

Indien we geen contract hebben met uw verzekeraar (in 2019 hebben wij geen contract met CZ / Just / Nationale Nederlanden / Ohra), krijgt u van ons aan het einde van de behandeling of na 1 jaar een rekening die u ons binnen 14 dagen moet betalen, maar die u wel kunt indienen bij uw verzekeraar. Afhankelijk van uw polis krijgt u (in de meeste gevallen minimaal) 60% tot 100% vergoed. Indien u zorgt dat u een restitutiepolis heeft die vrije keus van hulpverlening geeft, krijgt u in de meeste gevallen 100% vergoed.

Vraagt u alvorens u de eerste keer komt goed na bij uw verzekeraar hoeveel procent van het NZA tarief voor SGGZ vergoed wordt!

Om echter te voorkomen dat u grote bedragen ineens moet gaan betalen, brengen wij u per gesprek een voorschot in rekening van 40 euro. Bij de eindnota (die u krijgt bij afsluiten van de behandeling of na 1 jaar) die u naar de verzekering stuurt, verrekenen wij voor u het reeds voorgeschoten bedrag. Indien u dan een hogere vergoeding van uw verzekeraar krijgt, hoeft u ons slechts het nog niet voorgeschoten bedrag te betalen.

Betalingsvoorwaarden bij niet tijdige afmelding

De beroepsvereniging LVVP heeft betalingsvoorwaarden opgesteld. Janssen Psychologie & Cognitieve Gedragstherapie houdt zich aan deze betalingsvoorwaarden. Indien u niet tijdig (uiterlijk 24 uur voor de afgesproken sessie) afzegt, wordt niet het gehele bedrag in rekening gebracht, maar rekenen we € 50,- aan, te voldoen voor de volgende sessie. Probeer daarom een te late afmelding te voorkomen.

Klik hier voor een overzicht van de zorgverzekeraars met wie Janssen Psychologie & Cognitieve Gedragstherapie een contract heeft.  

 

Voor vragen met betrekking tot de betalingsvoorwaarden kunt u contact opnemen met financieleadministratie@psychologiejanssen.nl